PKO BP (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe parametry kredytu

PKO BP

PKO BP.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 75 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-3.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
0-3,5%
1,5%
0,8%


Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: tak, dostosowuje się okres spłaty w taki sposób aby dochody osób, dla których suma okresu kredytowania i wieku przekracza 75 lat stanowiła mniej niż 60 % sumy dochodów netto wszystkich współwnioskodawców


Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN 90% wartości nieruchomości,


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 80% wartości nieruchomości w PLN, 70% wartości nieruchomości w walutach obcych, maksymalny okres 25 lat (kwota kredytu nie może przekroczyć 40% na cel dowolny).

Minimalna kwota kredytu: brak limitu, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: brak limitu

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 60% wartości nieruchomości, na okres maksymalnie 20 lat.

Zdolność kredytowa Ocena-3.png

 • w przypadku kredytów powyżej 30 lat okresu trwania, zdolność jest liczona jak dla 30 lat

Niestandardowe cele kredytowania • Ekspektatywa:nie • TBS:nie • działki budowlane: tak (warunki, jak dla innych celów), wymagane jest minimum studium uwarunkować miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • siedliska: tak, z ograniczeniem do jednego hektara • działki rolne: nie (bank zabezpiecza się na działkach rolnych, ale nie można skredytować zakupu takiej działki), działka rolna z prawem zabudowy może stanowić zabezpieczenie • nieruchomości usługowo-mieszkalne: tak, jednak zabezpieczenie na tej nieruchomości jest możliwe, gdy stosunek części usługowej do mieszkalnej wynosi 20%. • środki na cel dowolny: tak, do 20% kwoty kredytu • działki rekreacyjne: tak, maksymalnie 60% LTV • Nieruchomość komercyjna tak, indywidualna decyzja • jna • Nieruchomość rekreacyjna: tak 90% LTV • Zakup działki i budowa domu: tak • Licytacja komornicza: tak • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: tak • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak • Transakcja rodzinna: tak

Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 4.5 - najbardziej konkurencyjny):


Stopa referencyjna:


Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące (w przypadku kredytów o stałym oprocentowania - co 2 lata)
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0-3,5%


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1,5% w ciągu pierwszych 2 lat (nie mniej niż 300 zł) spłaty kredytu dla częściowej spłaty. W przypadku całkowitej spłaty kredytu prowizja wynosi 2% (nie mniej niż 300 zł) przez cały okres kredytu.

 • Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie
 • Prowizja od wcześniejszej spłaty jest zapisana w tabeli opłat i prowizji.

Prowizja od przewalutowania: Bank nie posiada w ofercie walut obcych

Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny
  • dla kredytów do 400 tys. zł - inspekcja pracownika banku (200 zł) lub Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami S.A (479 zł)
  • dla kredytów powyżej 400 tys. zł - operat szacunkowy, wykonywany przez rzeczoznawcę majątkowego z listy zaakceptowanej przez bank
   • dla pożyczek hipotecznych i kredytów konsolidacyjnych powyżej 200 tys. zł - jest wymagany operat szacunkowy
  • zakup lokalu użytkowego, użytkowo-mieszkalnego, nietypowych nieruchomości - w każdym wypadku jest potrzebny operat szacunkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie.
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak, inspekcja oraz operat szacunkowy są wymagane z góry
 • kto wykonuje wycenę:
  • dla kredytów do 400 tys. zł - pracownik banku
  • dla kredytów powyżej 400 tys. zł - wybrany rzeczoznawca majątkowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:

 • podwyższenie marży o 0,25 p.p. do momentu uzyskania LTV=80%


Ubezpieczenie pomostowe:

 • pozostałe kredyty: podwyższenie oprocentowania kredytu o 0,9 p. p.


Ubezpieczenie na życie:brak


Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

 • 2,27% kwoty kredytu - za 2 lata ochrony ubezpieczeniowej
 • 3,25% kwoty kredytu- za 4 lata ochrony ubezpieczeniowej
 • maksymalnie przez 12 miesięcy towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca ratę kredytu (maksymalna wysokość raty - 6,5 tys. zł)

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Premie są akceptowane w 100%, nadgodziny w 100% (o ile zostaną uwzględnione w całości na zaświadczeniu o zatrudnieniu).
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, pod warunkiem, iż nie jest to pierwsza umowa zakładem pracy. Przydatne jest oświadczenie pracodawcy o chęci przedłużenia umowy / zmiany umowy na czas nieokreślony.
  • jeśli umowa na czas określony trwa od co najmniej pół roku i obowiązuje min. 3 lat wprzód to może zostać uznana jako umowa na czas nieokreślony
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z ZUS
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, chyba że istnieją przesłanki, że kredytobiorca nie wróci do pracy po urlopie macierzyńskim.
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 50% dochodów. W takim przypadku istnieje możliwość uwzględnienia ok. 80% przychodu na podstawie oświadczenia klienta.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 50% dochodów, ew. dodatkowe informacje)
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Musi być to potwierdzone w PIT, lub umowa najmu, ale w tym wypadku bank weźmie 70% dochodów pod uwagę.
 • Działalność gospodarcza:
  • książka przychodów i rozchodów: średnia za okres od początku roku lub z PITu za zeszły rok (brana pod uwagę jest mniejsza z tych dwóch wartości). Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy
   • teoretycznie amortyzacja może podwyższyć dochód brany pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej
  • ryczałt: średnia na podstawie oświadczenia za ostatnie 6 miesięcy (jest to porównywane ze statystykami dotyczącymi stawki podatkowej). Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 9 miesięcy
  • karta podatkowa: średnia na podstawie oświadczenia klienta. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.
 • Dochody z zagranicy: tak (potrzebna jest informacja o dochodzie netto), zarówno etat, umowa zlecenia, jak i działalność gospodarcza, nie ma określonych wymagań, jeśli chodzi o pochodzenie wnioskodawcy


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: tak, dla tzw. Złotych Klientów (Konto Aurum / Platinum)

Zaległości w BIK:

 • niska tolerancja na zaległości, akceptowane są zaległości do 100 zł do 14 dni. Zawsze jest to rozpatrywane indywidualnie.

Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN
 • maksymalny okres: 20 lat
 • maksymalna kwota: 60% wartości zabezpieczenia
 • w przypadku pożyczki hipotecznej i kredytu konsolidacyjnego nie można zabezpieczyć się na nieukończonej nieruchomości i nieruchomości ze służebnością osobistą

Zalety oferty

 • mechanizm bilansowania (dostępne środki na rachunku pomniejszają aktualne saldo zadłużenia) - skutkuje obniżeniem marży o 0,5%

Wady oferty


Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-5.png

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/ należy uzupełnić brakującą sumę z własnych środków.
 • dla klientów Aurum/Platinum możliwe jest negocjowanie kursu uruchomienia przed podpisaniem umowy.

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja pracownika banku Koszt pierwszej inspekcji pracownika banku wynosi 0 zł. Koszt każdej kolejnej inspekcji wynosi 150 zł.

 • od drugiej transzy jest wymagana inspekcja

Wakacje kredytowe: tak, raz w roku można zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo-odsetkowej. Należy zgłosić ten fakt najpóźniej na 3 dni przed wymagana ratą.

Pozostałe informacje

 • Weksel: tak, przy okazji ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego w przypadku kredytów z dopłatami (po okresie ubezpieczenia - weksel jest niszczony)
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy:
  • rynek pierwotny - nie (umowa realizacyjna jest niezbędna)
  • rynek wtórny - tak. Wymagane dokumenty: wypełniony przez kupującego druk bankowy. W przypadku BGK wymagana jest umowa (wynika z ustawy).
 • jest możliwość skredytowania nieruchomości ze służebnością: maksymalne LTV wynosi 60%
 • istnieje w ofercie kredyt lokatorski - tańszy niż kredyt gotówkowy, droższy niż kredyt hipoteczny, nie jest wymagane zabezpieczenie
 • minimalne wydatki gospodarstwa domowego - 300 zł
 • istnieje możliwość zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej przez 12 miesięcy, zawieszenie spłaty wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej
 • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości:
  • nie, istnieje możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości osoby trzeciej (do 80% LTV), wymagane jest oświadczenie właściciela i wyraża zgodę na zapytanie do BIK
 • czy każdy właściciel nieruchomości musi być przystąpić do kredytu: nie
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.

Zobacz też