BGŻ (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Bank Gospodarki Żywnościowej

Bgz-logo.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: do 90%

PLN: Ocena-3.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0 - 4%
2%
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN. Kredyt w walucie obcej jest: indeksowany.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego powyżej 70 r.ż. w przypadku ubezpieczenia na życie. Maksymalny okres w takim wypadku określa polisa ubezpieczeniowa (maksymalny możliwy wiek ubezpieczonego w którym może być on ubezpieczony)

  • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie
  • Możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 420 miesięcy, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:
    • kredyt na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych (z wyłączeniem domu letniskowego i refinansowania środków własnych)
    • koszt inwestycji poniżej 1 MLN
    • stabilny dochód klienta (m.in. umowa o pracę na czas nieokreślony od. min. 6 miesięcy, działalność gospodarcza min. 48 miesięcy, stała renta lub emerytura)
    • wysoki scoring bankowy
    • LTV<80%


Maksymalna wysokość kredytu:

  • dla PLN: do 90% wartości nieruchomości.
    • maksymalne LTV = 90% gdy spełnione warunki jak dla wydłużonego okresu kredytowania powyżej
    • maksymalne LTV = 80% w pozostałych przypadkach

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego:

  • "Okres kredytowania do 30 lat. Max 500 tyś. pln
  • LTV nie może przekraczać:
    • 80% w przypadku kredytów udzielanych na okres od 1 roku do 15 lat
    • 75% w przypadku kredytów udzielanych na okres powyżej 15 lat
    • 70% w przypadku kredytów, dla których zabezpieczeniem spłaty kredytu są grunty rolne/siedlisko
    • 65% w przypadku kredytów, dla których zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość osoby trzeciej

W ramach kredytu konsolidacyjnego można uzyskać środki na cel dowolny w wysokości do 30% kwoty kredytu.

Minimalna kwota kredytu: 50 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 50 tys. zł, maksymalna - 500.000 zł, maksymalny okres 15 lat

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej:

  • 50% wartości nieruchomości na maks. 15 lat

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania:

  • Ekspektatywa: tak (bez odstępnego)
  • TBS: nie
  • działki budowlane: tak
  • Siedlisko: tak
  • Działka rolna: tak, gdy podpisane oświadczenie o nie wykorzystywaniu działki w celach rolniczych
  • Środki na cel dowolny: do 30% kwoty kredytu
  • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: tylko dla domów, gdzie wydzielone zostaną dwia lokale mieszkalny i użytkowy (do maks 50% całkowitej powierzchni)
  • Nieruchomość komercyjna: do 50% może stanowic część komercyjna
  • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): działka - tak, domek - tak (nie musi być całoroczny)
  • Zakup działki i budowa domu: tak, jeśli nie jest rozpoczęta budowa, składa się dwa wnioski kredytowe (na nabycie działki i na budowę domu
  • Licytacja komornicza: nie
  • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie (ewentualnie przy wcześniejszej spłacie komornika)
  • Refinansowanie poniesionych nakładów: 24 miesiące wstecz, lecz LTV maks. 50%
  • Kredytowanie naprzemienne: nie
  • Transakcja rodzinna: brak ograniczej, jednak transakcja jest bardziej dokładnie sprawdzana

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

  • stopa referencyjna zmienia się co 6 miesięcy lub co 1 rok
  • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych.

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0 - 4% - możliwośc prowizji 0% przy podwyższeniu marży o 0,4 p.p.

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% w ciągu pierwszych 5 lat spłaty kredytu, min. 100 zł

Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie

Prowizja od przewalutowania:

  • na PLN: 0%,

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

  • forma wyceny: inspekcja pracownika banku lub własny operat szacunkowy
  • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak - weryfikacja operatu jest bezpłatna
  • koszt wyceny:
    • lokal mieszkalny - 270,60 zł
    • dom/budowa domu - 295,20 zł
    • działka niezabudowana oraz grunty rolne (do 10ha) - 307,50 zł
  • koszt wyceny pokrywa: klient
  • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak, płatne na moment złożenia wniosku
  • kto wykonuje wycenę: pracownik banku
  • koszt inspekcji przed wypłatą kolejnej transzy/po zakończeniu budowy: 172,20 zł
  • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
  • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak, bank nie wymaga płatnej weryfikacji operatu
  • pod uwagę brana wartość niższa z wartości : z operatu lub 115% kosztów transakcji

Minimalny koszt budowy 1 metra kwadratowego zależy od lokalizacji nieruchomości.

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu/wykończenia nieruchomości: Inspekcja pracownika banku - faktury i rachunki tylko przy ewentualnych rozbierznościach pomiędzy oceną inspekcji a deklaracją wykonanych prac przez wnioskodawcę.

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,6 p.p. podwyższenie marży do momentu uzyskania wymaganego wkładu własnego. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie wynosi 80%

Ubezpieczenie pomostowe: 0,6 p.p. podwyższenie marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w KW na rzecz banku

Ubezpieczenie na życie: nie jest wymagane - podwyższenie marży o 0,99 p.p.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

  • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
  • Umowa o pracę: Min. staż 6 miesięcy, do zdolności brana średnia za 6 miesięcy
    • premie regulaminowe, trzynastki - 100% (średnia za ostatnie 12 miesięcy)
    • premie uznaniowe - przyjmowana jest średnia z trzech najniższych premii w danym roku z ostatnich trzech lat (np. [najniższa premia 2010+najniższa premia 2011+najniższa premia 2012]/3)
    • nadgodziny, prowizje, diety - 50% średniej z ostatnich 12 miesięcy
    • umowa na czas określony jest akceptowana: min. staż 6 miesięcy u obecnego pracodawcy, a łączny nie krótszy niż 24 miesiące (przerwy w pracy nie dłuższe niż 3 miesiące. Umowa musi trwać min. 6 miesięcy do przodu (3 miesiące w przypadku nauczycieli)
    • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, gdy wynagrodzenie płacone przez pracodawcę
    • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, gdy nie jest to jedyny dochód gospodarstwa domowego i umowa jest na czas nieokreślony
    • akceptowana podwyżka: nie, bank wyliczy średnią za 6 ostatnich miesięcy
  • Umowa zlecenia/o dzieło: min. staż 6 miesięcy u obecnego pracodawcy, a łączny nie krótszy niż 24 miesiące (przerwy w pracy nie dłuższe niż 3 miesiące. Do zdolności brana jest średnia za 6 ostatnich miesięcy
  • Dochody z najmu: min. okres 12 miesięcy - średnia za 12 miesiecy (w przypadku najmu sezonowego min. okres i średnia za 24 miesiące)
  • Działalność gospodarcza: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące). Dla KPiR bank pod uwagę bierze niższą z dwóch wartości a) średni miesięczny dochód netto w ostatnim roku podatkowym b) średni miesięczny dochód netto za ostatnie 12 miesiące kalendarzowe
    • amortyzajca - tak, jednak nie mogą one stanowić więcej niż 50% średniomiesięcznego dochodu netto
    • przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 1 miesiąc (wraz z umową wcześniejszą staż musi wynieść wymagane minimum 12 miesięcy)
    • ryczałt: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące) - liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
    • karta podatkowa: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące) - liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
  • Działalność rolnicza: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące)- średnia miesięczna za ostatnie 12 miesiące kalendarzowe
  • Dochody z zagranicy: nie
  • Dywidendy: nie
  • Diety: tylko w przypadku dochodu kierowców - nie więcej niż 50% dochodu z tytułu diet
  • Alimenty: nie
  • Inne źródła: akceptowane stypendium doktoranckie oraz dochody z mandatu posła


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: Nieakceptowane zaległości przez bank:

  • w okresie do 3 lat poprzedzających dzień złożenia zapytania do BIK S.A. w historii statusów płatności występowały wartości „windykacja” lub „egzekucja”, w wysokości co najmniej 200 zł,
  • w okresie do 2 lat poprzedzających dzień złożenia zapytania do BIK S.A. w historii statusów płatności występowały wartości ”zaległość powyżej 180 dni”, w wysokości co najmniej 200 zł,
  • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających dzień złożenia zapytania do BIK S.A. nastąpiło umorzenie lub odzyskanie należności wymagalnych w wysokości co najmniej 200 zł,
  • w okresie do 1 roku poprzedzającego dzień złożenia zapytania do BIK S.A. nastąpiło więcej niż jedno opóźnienie w spłacie w wysokości co najmniej 200 zł i liczba dni opóźnienia wyniosła 31 – 60 dni ,
  • w okresie do 1 roku poprzedzającego dzień złożenia zapytania do BIK S.A. występowały należności w wysokości co najmniej 200 zł i z opóźnieniem powyżej 60 dni,
  • bieżąca aktualizacja wskazuje, że łączna kwota aktualnych należności wymagalnych wynosi co najmniej 200 zł lub rachunek występuje w statusie „windykacja” lub „egzekucja”,

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

  • waluty: PLN
  • maksymalna wysokość pożyczki:
    • 55% wartości zabezpieczenie dla pożyczek do 5 lat,
    • 50% wartości zabezpieczenia dla pożyczek powyżej 5 lat
  • maksymalny okres pożyczki: 15 lat

[edytuj] Zalety oferty

  • bank specjalizuje się w kredytowaniu działek rolnych, działek rekreacyjnych, siedlisk.
  • liberalne podejście do dochodów z produkcji rolnej, bank wlicza dopłaty unijne do dochodu netto.
  • szybka decyzja kredytowa
  • wysoka zdolność kredytowa

[edytuj] Wady oferty

  • bardzo wysoki koszt ubezpieczenia niskieg wkładu własnego

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-5.png, ok. 4,5%

Wakacje kredytowe: nie

[edytuj] Pozostałe informacje

  • weksel: może być wymagany w indywidualnych przypadkach
  • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak
    • umowa rezerwacyjna zawierająca szczegóły transakcji oraz opis nieruchomości (z adresem włącznie)
  • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, w ramach celu dowolnego
  • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, lecz maksymalne LTV=70% i tylko jako dodatkowe zabezpieczenie
    • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, wyjątek stanowią kredyty na remont
    • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
    • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób:
  • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
    • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: tak
  • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też